fbpx

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TopTheorie Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid:

TopTheorie: de rechtspersoon die met de consument op afstand de overeenkomst aangaat.

Cursist: de natuurlijke persoon die aan TopTheorie een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theoriecursus inclusief CBR-examen door middel van een daartoe ontwikkelde website.
Theoriecursus: Het meest omvattende begrip van een uitvoerwerkzaamheid of andere inspanningsverplichting waarin TopTheorie zich jegens cursist verbindt tot het leveren van cursussen voor het CBR-theorie-examen en overige theorie opleidingen alsmede enige ander goed of dienst die TopTheorie aan de cursist levert.

CBR-theorie-examen: Het theorie-examen rijbewijs B waaraan de cursist deelneemt en wordt afgenomen door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van TopTheorie die strekken tot het leveren van een theoriecursus. De door de cursist gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met TopTheorie.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing. Indezealgemenevoorwaardenkanhetwoord”schriftelijk”ookwordenaangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan email/whatsapp communicatie en gefaxte documenten.

De cursist kan geen rechten ontlenen aan het feit dat TopTheorie deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
A) Alle offertes zijn vrijblijvend en binden TopTheorie niet. Cursist kan geen rechten

ontlenen aan een door TopTheorie gedane aanbieding.

B) De door TopTheorie gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn inclusief BTW en andere belastingen van overheidswege. Tevens zijn de opgegeven prijzen inclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst

 1. A)  Een overeenkomst tussen TopTheorie en cursist komt tot stand nadat de cursist het

  inschrijfformulier heeft verstuurd via de website en heeft geaccepteerd.

 2. B)  Een overeenkomst komt ook tot stand nadat cursist het door TopTheorie

  uitgevaardigde aanbod heeft aanvaard, dan wel telefonisch, via whatsapp of per mail

  en TopTheorie aanvangt met aanbieden van theoriecursus aan de cursist.

 3. C)  Een tot stand gekomen overeenkomst kan alleen geannuleerd worden indien

  TopTheorie nog niet heeft bevestigd aan de cursist.

 4. D)  IndienTopTheorienognietbevestigdheeftrichtingdecursist,kandecursistzonder

  kosten de overeenkomst annuleren.

Artikel 4 Aanvang theoriecursus

 1. A)  4.1 De datum waarop TopTheorie begint met de tenuitvoerlegging van de

  theoriecursus wordt door TopTheorie en de cursist onderling afgesproken.

 2. B)  Annuleren van de cursus is niet mogelijk, doordat er na de aanmelding per direct een

  CBR-examen wordt gereserveerd en wordt er een plek voor de cursist gereserveerd op de locatie waar de cursus wordt gehouden. Deze kosten worden door TopTheorie betaald. Dat betekent dat ongeachte welke reden ook, worden de kosten in rekening gebracht, ook bij onmacht/overmacht.

 3. C)  De cursus kan niet kosteloos verplaatst worden, doordat er al een CBR-examen is gereserveerd die niet meer geannuleerd kan worden. Het verplaatsen van een cursus dient op tijd worden aangegeven. Indien de cursist dit 4 werkdagen tot op de cursusdag aangeeft, is dit te laat en worden de volledige kosten in rekening gebracht.

Artikel 5 Verplichtingen cursist
A) De cursist dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde

richtlijnen. Indien cursist deze verplichting niet nakomt is TopTheorie gerechtigd de

cursist de toegang tot de theoriecursus te weigeren, zonder dat TopTheorie daarbij

op enige wijze schadeplichtig wordt jegens cursist.

 1. B)  Cursist dient zorg te dragen dat TopTheorie alle juiste gegevens van de cursist in haar

  bezit heeft om op correcte wijze het CBR-theorie-examen aan te vragen.

 2. C)  Cursist zal de door TopTheorie eventueel ter beschikking gestelde zaken alleen

  gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden. De cursist onthoudt zich van alle handelingen die ertoe kunnen leiden dat het cursusmateriaal dat is toegereikt door TopTheorie of dat is verkregen door het maken van foto/video opnames worden gedeeld met derden of openbaar gemaakt worden. Het is voor de cursist hiermee ook verboden om foto/video opnames tijdens de cursus te maken.

 3. D)  EventueleschadeaandedoorTopTheoriegeleverdezakendientdoorcursist vergoed te worden.

Artikel 6 Verplichtingen TopTheorie

 1. A)  TopTheorie verplicht zich tot het deugdelijk aanbieden van de theoriecursus.

 2. B)  TopTheorie zorgt dat de te verrichten werkzaamheden worden verricht door

  bekwame/deskundige personen.

 3. C)  TopTheorie zal zorgdragen voor cursusmateriaal, waarmee de cursist ter

  voorbereiding kan oefenen en voorzien wordt van basiskennis. Het cursusmateriaal wordt op een zorgvuldige manier samengesteld door TopTheorie, maar kan geen aansprakelijkheid erkennen voor eventuele onjuistheden in het cursusmateriaal.

 4. D)  TopTheorieisverplichtdeschadetevergoeden,overeenkomstigmethetgeen bepaald in artikel 10, van schade die door toedoen of een nalaten van TopTheorie aan de kant van de cursist is ontstaan en die TopTheorie aangerekend kan worden.

Artikel 7 Prijzen

 1. A)  De door TopTheorie gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen of

  eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

 2. B)  Indien na het tot stand komen van een overeenkomst tussen TopTheorie en cursist

  zich prijsverhogingen voordoen voor de door TopTheorie te gebruiken materialen, middelen of overige zaken die nodig zijn voor de uitvoer van de theoriecursus is

TopTheorie gerechtigd deze meerkosten door te berekenen aan de cursist, mits deze kosten niet meer dan vijftien procent (15%) van de originele prijs bedraagt.

Artikel 8 Betaling

 1. A)  De cursist dient de kosten van de theoriecursus en het CBR-examen voorafgaand of

  op de dag van de theoriecursus op de aangewezen wijze te voldoen. De mogelijkheid contant te betalen heeft enkel als doel de betalingsmogelijkheden voor de cursist te vergemakkelijken. De overeenkomst is bindend. TopTheorie behoudt zich het recht voor om bij de aanmelding de cursist te verplichten om de betaling te voldoen via een bankoverschrijving.

 2. B)  Indien de cursist in gebreke blijft in de tijdige betaling, dan is de cursist van rechtswege in verzuim. De cursist is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cursist in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 3. C)  Indien de cursist niet deelneemt aan de theoriecursus en deze niet heeft geannuleerd met inachtneming van hetgeen bepaald in de artikel 4B en 4C, is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan TopTheorie.

 4. D)  Allebuitengerechtelijkeengerechtelijkekosten,doorTopTheoriegemaaktindien TopTheorie op welke manier dan ook in een gerechtelijke procedure tegen de cursist verwikkeld geraakt, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van de cursist.

 5. E)  TopTheorie kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

  • Aan cursist (voorlopige) uitstel van betaling wordt verleend;

  • Ten aanzien van cursist faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;

  • Het vermoeden bestaat dat cursist niet aan zijn of haar betalingsverplichting kan

   voldoen;

  • Cursist handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de

   overeenkomst met TopTheorie voortvloeiende verplichting;

  • Cursist inbreuk maakt op rechten van derden;

  • Cursist handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van TopTheorie;

 • Cursist niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon, whatsapp en/of schriftelijk wel alsdan niet aangetekend schrijven;

 • Bij terugkerende betalingsproblemen.

F) Indien TopTheorie overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zoals bepaald in

artikel 8D wordt al hetgeen door de cursist aan TopTheorie verschuldigd is, direct en volledig opeisbaar.

Artikel 9 Overmacht

 1. A)  TopTheorie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de

  cursist indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt

 2. B)  Indien TopTheorie ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is TopTheorie gerechtigd het nagekomen gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits het gedeeltelijk overeengekomen een zelfstandige waarde toegekend kan worden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. A)  TopTheorie is enkel aansprakelijk voor directe schade die de cursist door toedoen

  of een nalaten van TopTheorie mocht komen te leiden, waarbij tevens de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst.

 2. B)  Mocht er onverhoopt geen uitkering plaatsvinden onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst als bepaald in artikel.

 3. C)  TopTheorie kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor eventueel niet behaalde resultaten door de cursist bij een CBR-theorie-examen.

 4. D)  TopTheorieiniedergevolgnooitaansprakelijkvoordevolgendeschade: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en mogelijke schade ontstaan door het gebruik van de door TopTheorie geleverde zaken.

 1. E)  Indien TopTheorie aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van TopTheorie beperkt tot directe schade.

 2. F)  De cursist vrijwaart TopTheorie tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11 Toepasselijk recht

 1. A)  Op alle rechtsbetrekking waarbij TopTheorie partij is, is uitsluitend het

  Nederlandse recht van toepassing.

 2. B)  Cursist en TopTheorie zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot

  het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12 Overige bepalingen

 1. A)  Ten behoeve van een goede verwerking en administratie slaat TopTheorie de

  gegevens van de cursist op in haar automatische systemen. Deze gegevens zullen enkel voor de daarvoor bedoelde doeleinden worden gebruikt. Op verzoek van de cursist zal TopTheorie de opgeslagen gegevens van de cursist uit het systeem verwijderen.

 2. B)  De cursist geeft aan TopTheorie de toestemming om zijn/haar gegevens binnen TopTheorie, daaronder mede begrepen de gelieerde ondernemingen en ondernemingen waarmee TopTheorie samenwerkt te gebruiken en op te slaan.

 3. C)  De cursist onthoudt zich van uitlatingen die de goede naam van TopTheorie kunnen schaden.

 4. D)  TopTheoriestaatingeschrevenbijdeKamervanKoophandelteUtrechtonderhet nummer 71708499.

 5. E)  Enkel de website www.TopTheorie.nl en het op die website gepubliceerde telefoonnummer behoren toe aan TopTheorie.

× Chat met een medewerker